Kaijû daisensô

    Kaijû daisensô (1965)

    81 min - Japan, USA - AsTheEye
  • Language: Japanese, English
  • Directors: Ishirô Honda
  • Actors: Nick Adams, Akira Takarada, Jun Tazaki, Akira Kubo, Kumi Mizuno, Keiko Sawai, Yoshio Tsuchiya, Takamaru Sasaki, Gen Shimizu, Kenzô Tabu, Yoshifumi Tajima, Nadao Kirino, Kôji Uno, Tôru Ibuki, Kazuo Suzuki, Fuyuki Murakami, Noriko Sengoku, Someshô Matsumoto, Kamayuki Tsubono, Toki Shiozawa, Yasuhisa Tsutsumi, Rinsaku Ogata, Masaaki Tachibana, Yutaka Oka, Saburô Iketani, Yoshizo Tatake, Mitsuo Tsuda, Hideki Furukawa, Ryôji Shimizu, Minoru Itô, Takuzô Kumagai, Tadashi Okabe, Haruo Nakajima, Masaki Shinohara, Shôichi Hirose, Marvin Miller, Gorô Naya

Kaijû daisensô Storyline:

Aliens from Planet X request the use of Godzilla and Rodan to fight off King Ghidorah, but have a better use for the three monsters.