Yi zhao ban shi chuang jiang hu

    Yi zhao ban shi chuang jiang hu (1978)

  • Language: Mandarin
  • Directors: Chi-Hwa Chen
  • Actors: Jackie Chan, Chung-Erh Lung, Jeong-Nam Kim, Chih-Ping Chiang, Kang Chin, Kang Ho, Ti Hsieh, Hang Hsu, Yuan Hsu, Han Chang Hu, Sae Ok Kim, Chi-Lun Li, Hai Lung Li, Min-Lang Li, Wen Tai Li, Chao-Hsiung Lin, Kuang Yung Lin, Shun-keng Lu, Ju-Lung Ma, Tien Miao, Szu-Cheng Mu, Kang Peng, Dean Shek, James Tien, Yao Wang, Ma Wu, Te-Shan Wu, Lieh Yang, Bang Yu

Yi zhao ban shi chuang jiang hu Storyline:

A young man poses as "the Whip King" and collects the reward for a bandit he has n killed by a famous bounty hunter. He must now learn Kung Fu if he is to live up to this new persona and conquer the enemies he has inherited.